Regulament de licitație

CONDIŢII GENERALE:

1.Prezentul Regulament stabilește cadrul general de desfășurare și participare la evenimentele de licitație organizate de GRIMBERG.

2.Regulamentul de licitație se completează cu Codul Civil român și cu orice altă dispoziție legală incidentă.

3.Între părți se aplică cu prioritate față de orice altă dispoziție legală prezentul Regulament.

4.Înscrierea/Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației are valoare juridică de acceptare integrală și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevazute în prezentul Regulament de licitație. Totodată, aceeași valoare juridică de acceptare o are și participarea la licitație, personal sau prin telefon, online sau prin ofertă scrisă.

5.Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună ori să semneze, ori să completeze formularul de înscriere/înregistrare este de asemenea supusă condițiilor prezentului regulament de licitație.

6.În cadrul Licitației organizate de GRIMBERG poate participa orice persoană care a implinit vârsta de 18 ani.

CONFIDENȚIALITATE

7.Casa de Licitație nu va divulga nici numele deponentului și nici numele cumpărătorului decât în ipoteza în care acesta dorește și depune o cerere scrisă în acest sens. Bunurile ce formează obiectul licitației aparțin deponenților care doresc să le înstrăineze prin intermediul și în modalitatea propusă de GRIMBERG. Persoanele care depun bunuri în consignație pentru a fi vândute prin intermediul GRIMBERG garantează că obiectul depus în consignaţie în vederea vânzării prin licitaţie le aparţine și provine din patrimoniul lor personal sau au dreptul legal de a-l vinde.

CATALOGUL DE LICITAȚIE

8.Înainte de desfășurarea licitației propriu-zise, GRIMBERG va publica și distribui un catalog ce va conține obiectele de artă ce urmează a fi introduse spre vânzare în cadrul evenimentului de licitație. Obiectele supuse vânzării vor putea fi verificate în prealabil. In aceste condiții, GRIMBERG garantează fiecaruia dintre cumpărători posibilitatea de a își forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la fiecare bun în parte.

9.Catalogul publicat pentru evenimentul de licitaţie prevede în mod obligatoriu intervalul de estimare a valorii obiectului supus licitației. Catalogul nu cuprinde și preţul de pornire al licitaţiei.

10.Persoana care conduce licitația se numeste Comisar. Comisarul de licitație decide în mod liber preţul de pornire al fiecărui obiect supus licitaţiei. Comisarul de licitatie anunţă numărul lotului şi preţul de pornire al acestuia.

11.Obiectele de artă supuse licitaţiei sunt denumite LOTURI sau LOT. Loturile sunt strigate în ordinea enumerării lor în catalogul de licitaţie. Strigarea şi adjudecarea preţului se face în EUR la cursul oficial al BNR în ziua adjudecării.

12.În cazul în care o persoană produce vreo daună, în cursul expoziţiei sau a licitaţiei, unuia dintre bunuile supuse vânzării, GRIMBERG poate solicita acesteia să suporte dauna achitând prețul echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, așa cum apare publicat în catalogul de licitație.

12.1.Loturile cu regim special sunt acelea pentru care, potrivit legii, Ministerul Culturii și Cultelor are drept de preemțiune la cumpărare la un preț egal cu cel oferit de adjudecatar. În acest sens, GRIMBERG va marca în cuprinsul catalogului loturile aflate în această situație cu litera “P” (preemțiune).

PARTICIPAREA LA LICITAȚIE

A.Personal

13.Pentru a putea participa la licitația organizată de GRIMBERG, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare. Ulterior, participarea la licitaţie se face prin ridicarea unei palete de licitare, fizic, în sala de licitație. Paleta de licitare va cuprinde un număr de ordine atribuit participantului în cadrul evenimentului de licitație.

14.Comisarul de licitație va accepta drept validă altă sumă strigată de un ofertant, suma care este superioară pasului anterior acceptat, dacă este urmată de indicarea paletei de licitare a ofertantului. Atunci când mai mulţi participanţi indică prin ridicarea paletei dorinţa de a licita preţul cerut de comisarul de licitatie, acesta va alege dintre participanţi o singura paletă, specificându-o, de regulă, în ordinea ridicării paletelor.

B.În absență

15.Orice persoană interesată poate participa la licitație în absenţă, fie prin formularea unei oferte scrise, fie prin telefon prin reprezentanții GRIMBERG, fie online prin platforma de licitare disponibilă în format electronic.

16.În cazul în care mai mulţi participanţi în absenţă formulează oferte pentru acelaşi lot la același preţ maxim, va avea prioritate prima ofertă recepţionată. Regula de prioritate este: 1.oferta strigată în sala de licitaţie, 2.oferta manifestată în absenţă, prin telefon,în scris sau online.

ADJUDECAREA

17.Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care oferă preţul cel mai mare atunci când cumulativ comisarul de licitație strigă cuvântul “ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocanul de licitaţie. Adjudecarea constituie un angajament ferm și irevocabil de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de licitare și de legea română. Bunurile pentru care nu s-a făcut vreo ofertă la momentul strigării lor iniţiale pot fi repuse în vânzare în timpul licitaţiei, în ipoteza în care un participant solicită expres acest fapt.

18.Pentru motive temeinice, GRIMBERG poate elimina din licitaţie oricare dintre loturile prezente în catalogul de licitaţie.

18.1.Cumpărarea post licitație este posibilă doar la o valoare egală sau superioară valorii minim estimate din catalogul publicat, la care se adaugă taxa de licitație, timbrul artelor plastice și sub rezerva acordului deponentului asupra vânzării lotului în această modalitate.

TAXA DE LICITAȚIE

19.Preţului de adjudecare i se va adăuga o taxă de licitaţie (care include TVA).

20.Taxa de licitație se calculează astfel:

I.Pentru achiziții de până la valoarea de 50.000 Euro, reprezentând prețul de adjudecare, taxa de licitație este de 20%.

II.Pentru achiziții între valoarea de 50.001 Euro și 250.000 Euro, reprezentând prețul de adjudecare, clientul va deveni “ENJOYING ART SILVER BUYER”, beneficiind de o taxă de licitație de 18%.

III.Pentru achiziții între valoarea de 250.001 Euro și 500.000 Euro, reprezentând prețul de adjudecare, clientul va deveni “ENJOYING ART GOLD BUYER”, beneficiind de o taxă de licitație de 16%.

IV.Pentru achiziții de peste 500.000 Euro, reprezentând prețul de adjudecare, clientul va deveni “ENJOYING ART PLATINUM BUYER”, beneficiind de o taxă de licitație de 14%.

21.La stabilirea taxei de licitație în cota ce corespunde fiecărui tip de cumpărător, GRIMBERG are în vedere achizițiile realizate pe parcursul unui an calendaristic calculat de la momentul primei achiziții.

22.Suplimentar taxei de licitație, în cazul artei plastice, potrivit legii, se adaugă și taxa pentru timbrul artelor plastice în valoare de 0,5%.

PLATA OBIECTULUI ADJUDECAT

23.Obiectul adjudecat se va achita în termen de 5 zile bancare de la momentul adjudecării. Plata se poate efectua în numerar la casieria Casei de Licitații GRIMBERG sau prin ordin de plată în contul titularului de cont “SC DA VINCI SRL”, Cod fiscal RO332573, CONT RO09RNCB0089003700320001 (RON), CONT RO52RNCB0089003700320003 (EUR), CONT RO25RNCB0089003700320004 (USD), SWIFT code: RNCBROBU, deschis la Banca Comercială Română – BCR sau prin card bancar.

PREDAREA PRIMIREA OBIECTULUI ADJUDECAT

24.Predarea-primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat după achitarea sumei facturate. 

25.GRIMBERG va marca fiecare lot cu elemente de siguranță, ce vor face imposibile eventualele tentative de fraudă.

26.În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut de prezentul Regulament, Casa de Licitaţie GRIMBERG poate opta între urmatoarele variante:

i)să solicite cumpărătorului achitarea lotului adjudecat, a taxei de licitaţie şi a unor penalităţi de întârziere în cuantum de 1% / zi din suma totală datorată;

ii)să rețină spre vânzare, în contul sumelor neachitate, bunurile aparținând adjudecatarului, respectiv sumele din vânzarea acestora;

c)să oblige adjudecatarul care refuză plata, la plata dublului taxei totale de licitație.

27.Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul predării-primirii lotului adjudecat de la GRIMBERG la cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat către cumpărător.

28.Preluarea şi transportul lotului adjudecat sunt în sarcina și sub riscurile cumpărătorului, care este dator să îl preia de la sediul GRIMBERG în termen de 15 zile calendaristice de la primirea plăţii de către GRIMBERG.

28.1.Loturile adjudecate, ce reprezintă creații contemporane, realizate de autori în viață, nu sunt restricționate la export. În celelalte situații, pentru exportul temporar sau definitiv, este necesară obținerea prealabilă a unui certificat de export.

29.În cazul în care adjudecatarul nu ridică bunul adjudecat în termen, acesta autorizează expres pe GRIMBERG ca, după 30 de zile de la data ținerii licitației, să transporte bunurile neridicate de cumpărător, în contul și pe seama cumpărătorului, într-un depozit ale cărui cheltuieli vor fi suportate de cumpărător.

30.De la momentul transferului bunului în depozit, orice fel de răspundere în legătură cu bunul adjudecat se transferă la cumpărător, GRIMBERG fiind exonerată în orice situație. Pentru preluarea bunului, cumpărătorul va trebui să achite prețul de transport către depozitul exterior și cota-parte din chiria depozitului, convenite de părți drept egale cu contravaloarea a 10% din prețul de adjudecare/lună. În ipoteza în care cumpărătorul nu ridică operele adjudecate în termen de 3 luni de la data depozitării externe, GRIMBERG este în drept să pună din nou în vânzare opera pentru a-și recupera costurile de transport, depozitare și oricare alte accesorii.

GARANȚIA BUNURILOR ADJUDECATE

31.GRIMBERG GARANTEAZĂ ADJUDECĂTARULUI AUTENTICITATEA OBIECTELOR DE ARTĂ ADJUDECATE ÎN CADRUL LICITAŢIEI, fără limită de timp.

32.GRIMBERG emite Certificatul de vânzare, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile.

33.GRIMBERG păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale obiectului vândut sau chiar nevândut în orice material de specialitate sau cu scop promoţional editat.